OESC Website Language Translations


 

Descargo de responsabilidad

Las traducciones a lenguajes del extranjero para la página de internet de OESC son realizadas a través de un proceso automatizado.

Las traducciones automatizadas son solo una aproximación del contenido de la página de internet de OESC. Por tanto,  dicha traducción no debe ser considerada una traducción exacta. Es posible que en algunas ocasiones existan errores en la traducción, alguno de los cuales podrían considerarse ofensivos.

OESC no garantiza la exactitud, fiabilidad o actualidad de cualquier información traducida por este sistema y no será responsable por cualquier pérdida causada por errores de traducción que alteran la exactitud, fiabilidad o actualidad de la información proveída.

Aunque se hacen todos los esfuerzos posibles para proveer una traducción exacta y correcta, existe la posibilidad de que porciones de dicha información no lo sean. Cualquier persona o entidad que utiliza la información obtenida en la página de OESC lo hace bajo su propio riesgo.  

 

Google Translate
Google Translate

 

Từ chối trách nhiệm
về bản dịch sang Việt ngữ

Những bản dịch thuật sang các ngoại ngữ trên trang mạn của OESC được thực hiện tự động qua các dữ liệu từ phần mền của máy vi tính.

Bản dịch qua máy vi tính này chỉ có giá trị tương đối với những gì trình bày trong nội dung trên trang mạn của OESC mà thôi.  Bản dịch này không nên xem là chính xác, hơn nữa, đôi khi mang ý nghĩa sai lầm hoặc có những ngôn từ sổ sàng.

OESC không bảo đảm sự chính xác, sự tin tưởng hoăc thời tính của bất cứ tin tức, dữ liệu được chuyễn dịch qua hệ thống này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thiệt hại nào gây ra bởi niềm tin đặt vào sự chính xác, tin cậy và thời tính (kịp thời) từ những tin tức này.

Mặc dầu với mọi cố gắng để bảo đảm sự chính xác của những bản dịch, vẫn có những phần sẽ không đúng.  Bất cứ cá nhân nào hoặc tổ chức nào đặt niềm tin vào những dữ liệu, tin tức nhận được qua hệ thống mạn này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những rủi ro nếu có.

 

Google Translate
Google Translate

 

Disclaimer

Translations into foreign languages of the OESC website are made through an automated computerized process.

Computerized translations are only an approximation of the OESC website content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

OESC does not guarantee the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by this system and shall not be liable for any losses caused by such reliance on the accuracy, reliability or timeliness of such information.

Although every effort is made to ensure the accuracy of the translation, portions may be incorrect. Any person or entity that relies on information obtained from the System does so at their own risk.

 

More Translations